Muhasebe hizmetlerimiz kapsamında şirketlerin yasal defterlerini ve finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutuyor, gerektiğinde ilgili mercilere sunuyoruz. 

Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin zamanında ve yasal defterlerle uyumlu olarak hazırlanması ve gönderilmesi şirketler için önemli bir yükümlülüktür. Vergi mevzuatı gereğince şirketlerin hazırlayıp vermekle yükümlü oldukları vergi beyannameleri ve bildirimleri, aylık, üçer aylık veya yıllık olabilmektedir. Söz konusu beyanname ve bildirimler, bünyemizdeki  serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz tarafından hazırlanıp imzalanarak, müşterilerimiz adına Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmektedir. 

 • Firmanın faaliyetlerine ilişkin alış ve satış faturaları ile gelir ve gider evraklarının sisteme girilmesi.
 • Kasa, banka, çek, senet vb hareketlerin sisteme girilmesi.
 • Personel ücret bordrolarının hazırlanarak firmaya raporlanması.
 • İşe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerin hazırlanması.
 • Sisteme girilen bilgilerin tekdüzen hesap planı çerçevesinde ve vergi mevzuatına uyumlu bir biçimde muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
 • Dönem sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve mali tabloların (Bilanço, gelir tablosu vb.) hazırlanması.
 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile Üç Aylık Geçici Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • KDV ve sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Ba-Bs formlarının hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek aylık bildirgelerin hazırlanması.
 • Vergi beyanname ve bildirimleri ile bildirgelerin internet ortamında ilgili kuruluşlara aktarılması ve tahakkuk fişlerinin müşterilere ulaştırılması.
 • Kanuni defterlerin süresi içerisinde yazdırılması.
 • Yeni senede kullanılacak defterlerin açılış tasdiki ile önceki senede kullanılan defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılması.

Maliyet Muhasebesi Hizmeti

 • Maliyet muhasebesinin kurulması
 • Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında finansal raporlar hazırlanması ve sunulması

Raporlama Hizmeti

 • Aylık finansal raporların hazırlanmasına destek
 • Bağımsız denetime hazırlık
 • Muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili isteğe bağlı danışmanlık
 • Finansal raporlama ve finansal kontrol konularında kısa sureli personel desteği
 • Etkin finansal dönem kapanışı ve finans ve mali işler fonksiyonlarında süreç iyileştirmeleri, finansal raporlamanın hızını ve kalitesini arttırma
 • Yönetim raporlaması, bütçe ve planlama
 • Muhasebe ve raporlama desteği